Podmínky akce Prodlužená záruka

 1. PROPAGOVANÉ PRODUKTY, DOBA TRVÁNÍ AKCE A ÚČASTNÍCI
  1. Tato propagační akce se vztahuje pouze na níže uvedené produkty zakoupené v České republice u maloobchodního prodejce uvedeného v přehledu na těchto webových stránkách v době od 1. 9. 2021 do 31. 7. 2023 včetně.
  2. Všichni účastníci musí být starší 18 let.
  3. U všech účastníků se předpokládá, že četli tyto podmínky, souhlasí s nimi a jsou jimi vázáni.
  4. Všechny produkty musejí být zakoupeny v České republice od místního prodejce, přičemž je nutné, aby tento prodejce odebral produkty od oficiální distributora společnosti Canon CZ. Ověřte si prosím u svého prodejce, zda požadovaný produkt splňuje všechny výše uvedené podmínky, ať se vyhnete zklamání.
   Oficiální seznam prodejců pro tuto akci je uveden na stránkách www.canon.cz/prodlouzena-zaruka
  5. Veškeré propagované produkty musejí být nové a musí se jednat o originální produkty Canon. Použité, renovované nebo přepracované produkty, jakož i produkty padělané a produkty porušující intelektuální vlastnictví Canon group jakýmkoliv způsobem (například (mimo jiné) produkty z tzv. šedého dovozu) jsou z této akce vyloučeny.
  6. Vyloučení specifických prodejců: Veškeré produkty zakoupené přes ebay, bez ohledu na to, zda jsou prodávány jako nové či nikoliv, jsou z této akce vyloučeny. Veškeré produkty zakoupené od nezávislých prodejců na Amazon.com (stejně tak přímo od společnosti Amazon), bez ohledu na to, zda vlastní dodání realizuje Amazon či nikoliv, jsou z této akce vyloučeny.
 2. JAK SE ZAPOJIT DO AKCE
  1. Pro účast v akci je třeba zakoupit Propagovaný produkt (Canon EOS R5 nebo EOS R6) v České republice od vybraného prodejce, a to v průběhu Propagačního období. SOUČASNĚ je třeba podat prostřednictvím webových stránek akce platný nárok, a to od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2023.
  2. Nároky je třeba podat prostřednictvím úplného a správného vyplnění (včetně zadání platného sériového čísla produktu EEA) webového formuláře pro podání nároku. Za tím účelem je také třeba oskenovat a připojit pokladní doklad nebo potvrzení objednávky z internetového obchodu. Účastníci následně obdrží email s potvrzením o přijetí jejich nároku.
  3. Akce platí do vyprodání zásob propagovaných produktů. Canon nezodpovídá za to, když maloobchodní prodejci nebudou schopni uspokojit objednávky Propagovaných produktů v rámci Propagačního období.
  4. Canon nebude zpracovávat žádné nároky přijaté po datu uzávěrky, tedy po půlnoci 31. 8. 2023. Canon nebude zpracovávat žádné nároky, které uzná za nedostatečně nebo nečitelné vyplněné. Canon nezodpovídá za žádné opožděné přijetí nároku a neúspěšný příjem.
  5. Lze vznést pouze jeden nárok na jeden propagovaný produkt. Propagační produkty vrácené (bez prodlení) prodejci (ať již z důvodu odstoupení od smlouvy, nebo reklamace) nebudou platné pro propagační akci a účastníci, kteří si tyto produkty budou nárokovat, poruší pravidla propagační akce. Pokud se společnost Canon dozví o takovém zneužití, může proti případným účastníkům podniknout právní kroky.
 3. PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA
  1. Promoakce prodloužená záruka se vztahuje pouze na modely Canon EOS R5 a Canon EOS R6 zakoupené v propagačním období.
  2. Na produkty, které byly zakoupeny od roku 2020 se nově vztahuje 2 letá základní záruka s bonusovým rozšířením o další 1 rok, tzn. celkem 3 roky. Tato záruka platí jak pro koncové spotřebitele tak i obchodní subjekty.
  3. V průběhu zákonné záruky se záruční podmínky standardně řídí občanským zákoníkem a uživateli je v případě závady garantována oprava ve lhůtě 30 dnů a v případě neopravitelnosti vzniká nárok na výměnu za nový kus, či odstoupení od smlouvy. Záruka se automaticky prodlužuje o dobu, po kterou byl konkrétní produkt servisován. Zákonná záruka není nijak dotčena rozšířenou zárukou.
  4. V průběhu rozšířené záruky jsou produkty seřizovány a opravovány zdarma, pokud je uznán nárok na tuto prodlouženou záruční opravu. Pro uplatnění této prodloužené záruky je nutné předložit v servisu firmy Canon certifikát o této prodloužené záruce, který zákazník obdrží na základě schváleného nároku. Servisní středisko již není povinno dokončit opravu ve lhůtě 30 dnů. O předpokládané délce opravy je zákazník informován servisem na základě dostupnosti náhradních dílů a složitosti servisního úkonu. V případě opakované závady již také nevzniká žádný nárok na odstoupení od kupní smlouvy nebo výměnu zboží za nový kus.
  5. Servisní úkon je možné provést pouze v Canon autorizovaném servisu AWH, Vinohradská 1710, 130 00 Praha 3-Vinohrady.
 4. PROMOTÉR
  1. Organizátorem akce je společnost Canon CZ s.r.o., Jankovcova 1595, Praha
  2. Provozovatelem akce je společnost CreativeDreams s.r.o. Thámova 16, Praha 8.
 5. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI
  1. V maximálním možném rozsahu dle zákona nenese společnost Canon odpovědnost za žádné přímé či nepřímé ztráty, škody či zranění jakékoliv povahy, které účastník utrpí v souvislosti se svou účastí v této akci.
  2. Canon si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit, upravit nebo změnit tuto akci, aniž by z toho pro něj vyplývaly jakékoliv závazky.
  3. Canon si vyhrazuje právo prověřit jakýkoliv nárok ohledně souladu s těmito podmínkami a vyžádat si dodatečné informace a dokumenty. Canon si vyhrazuje právo vyřadit jakýkoliv nárok či Účastníka z akce, pokud nabude oprávněného podezření, že došlo k jakémukoliv pokusu o zneužití akce. Veškerá rozhodnutí společnosti Canon ohledně této akce jsou konečná a nebudou o nich vedena žádná jednání.
 6. DATA
  1. Účastník tímto bere na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo („Osobní údaje“) společnosti Canon CZ s.r.o., se sídlem Jankovcova 1595/14, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 61501484, DIČ: CZ 61501484 („Správce“) za účelem provádění a vyhodnocení Akce a zaslání odměny. Osobní údaje musejí být uchovávány po dobu minimálně 2 let. Neposkytnutí osobních údajů pro výše uvedené účely bude mít za následek nemožnost účasti Účastníka v Akci.
  2. Správce zpracovává poskytnuté Osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o ochraně osobních údajů“). Osobní údaje budou zpracovávány prostřednictvím Provozovatelem akce, společnosti CreativeDreams s.r.o., se sídlem Thámova 137/16, Praha 8, 186 00, IČO: 27402690, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 110184, registrované na ÚOOÚ pod registračním číslem 00026532. Zpracování Osobních údajů probíhá automatizovaně prostřednictvím elektronického systému a také manuálně. Osobní údaje budou archivovány v kryptovaných elektronických souborech dle směrnice GDPR, ve kterých budou zpracovány pro výše uvedené účely. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 Zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména má právo přístupu k Osobním údajům, právo na opravu Osobních údajů a jejich likvidaci a také právo být Zapomenut. Účastník prohlašuje, že všechny poskytnuté údaje jsou správné a pravdivé. V případě pochybností se může Účastník obrátit na Správce nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  3. Účastník současně může udělit souhlas se zpracováním výše uvedených Osobních údajů pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb Správce, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu 3 let od skončení Akce nebo do odvolání souhlasu. Poskytnutí údajů je dobrovolné a svůj souhlas může Účastník kdykoli odvolat.