Zakupte EOS R5C v termínu od 1. 11. 2023 a získejte příslušenství zdarma

Zakupte EOS R5C v termínu od 1. 11. 2023 a získejte příslušenství zdarma

Akce platí pro nákup u vybraných partnerů v termínu 13. 11. - 31. 12. 2023 a na výběr jsou celkem 3 kity příslušenství.

Canon EOS R5C Kit 1

Canon EOS R5C + Kit 1

 • 1x TILTA Camera Cage for Canon R5C Basic Kit
 • 1x Tiltaing 15mm LWS Baseplate Type IV
 • 2x TILTA 15mm Aluminium Rod - 300 mm
 • 1x TILTA Pocket V-Mount Battery Plate
 • 1x TILTA Rod Adapter for Mini/Pocket V-Mount Battery Plate
 • 1x FXLION Nano ONE – 50Wh V-Mount Battery
 • 1x TILTA USB-C Power Cable (60cm)
 • 1x Angelbird AV PRO CFexpress SE Type B 512GB
Canon EOS R5C Kit 2

Canon EOS R5C + Kit 2

 • 1x TILTA Camera Cage for Canon R5C Basic Kit
 • 1x Tiltaing 15mm LWS Baseplate Type IV
 • 2x TILTA 15mm Aluminium Rod - 300 mm
 • 1x TILTA Pocket Follow Focus
 • 1x TILTA Seamless Focus Gear Ring*
 • 1x Angelbird AV PRO CFexpress SE Type B 512GB
 • 1x Canon LP-E6NH baterie

*velikost uveďte do poznámky, na výběr je 46.5 - 48.5 mm, 49.5 - 51.5 mm, 53 - 55 mm, 56 - 58 mm, 59 - 61 mm, 62.5 - 64.5 mm, 66 - 68 mm, 69 - 71 mm, 72 - 74 mm, 75 - 77 mm, 78 - 80 mm, 81 - 83 mm, 85 - 87 mm, 88 - 90 mm

Canon EOS R5C Kit 3

Canon EOS R5C + Kit 3

 • 1x TILTA Camera Cage for Canon R5C Basic Kit
 • 1x Tilta Left Side PD Handle with Run/Stop Type VIII – Black
 • 1x Angelbird AV PRO CFexpress SE Type B 512GB
 • 1x Angelbird Single CFexpress Card Reader

Jak to funguje

Krok 1

Kupte vybraný fotoaparát
Canon v termínu 13. 11. - 31. 12. 2023

Krok 2

Vyplňte formulář
a nahrajte kopii účtenky do 31. 1. 2024

Krok 3

Získejte
KIT zdarma

Registrace

Adresa pro zaslání kitu:

Akce platí u těchto prodejců


Pravidla a podmínky akce Canon KIT příslušenství

1. Akce Canon KIT- příslušenství zdarma je určena výhradně pro konečné spotřebitele a vztahuje se pouze na uvedené produkty zakoupené v České republice u maloobchodního prodejce uvedeného v přehledu na těchto webových stránkách. Podmínkou akce je zakoupení Canon EOS R5C v době od 13. 11. - 31. 12. 2023 a zaregistrování nákupu do 31. 1. 2024. Na jedno tělo kamery je možné získat pouze jeden vybraný KIT - příslušenství zdarma.

2. Provozovatelem akce je společnost Canon CZ s.r.o., Jankovcova 1595, Praha 7. Organizátorem akce je společnost CreativeDreams s.r.o. Thámova 16, Praha 8. Podmínkou účasti je zakoupení vybraného produktu u vybraných prodejců jen v České republice. Akce se nevztahuje na produkty zakoupené ve velkoobchodech, u distributorů a jiných prodejců, než uvedených na této webové stránce. Všechny produkty akce musí být nové a originální produkty Canon. Podmínky této akce nesplňují produkty zakoupené z druhé ruky, renovované či repasované produkty nebo produkty, které jsou padělané nebo jakkoli porušují práva na duševní vlastnictví společností skupiny Canon. Produkty akce vrácené (bez prodlení) prodejci nebudou platné pro danou akci a účastníci, kteří si tyto produkty budou nárokovat, poruší pravidla akce. Pokud se společnost Canon dozví o takovém zneužití, může proti případným účastníkům podniknout právní kroky. Všechny produkty akce musí být dodány a distribuovány společností Canon Europa N.V. nebo společnostmi skupiny Canon se sídlem v EHP, Švýcarsku nebo Lichtenštejnsku.

3. Podmínkou účasti je doložení nákupu produktu originálem dokladu o prodeji. Datum nákupu musí být v období od 13. 11. -31. 12. 2023. Produkty zakoupené mimo toto období nebudou do akce zařazeny.

4. Nárokování KITu- příslušenství zdarma je možné provést pouze pomocí této webové stránky vyplněním formuláře a nahráním kopie platné účtenky. Účastníci poté obdrží e-mail s potvrzením, že jejich požadavek byl přijat. Pokud jej účastník neobdrží do 24 hodin od odeslání žádosti nebo nemá přístup k počítači, měl by se obrátit na naši telefonickou podporu pro žádosti na čísle +420 226 203 693. Organizátor a Provozovatel akce nenese odpovědnost za zpožděné nebo neobdržené žádosti. Při registraci Účastník musí vyplnit zcela, pravdivě a úplně registrační formulář na webové stránce, zejména jméno, příjmení, kontaktní e-mail, telefonní číslo, vybrat prodejce, vybrat typ produktu, zadat sériové číslo, datum nákupu, nahrát doklad o nákupu. Doklad o nákupu musí být skenem nebo fotografií daňového dokladu nebo faktury za nákup zboží, na kterém musí být zřetelné tyto údaje: Název prodejce, IČO, DIČ, adresa nebo název prodejny, název zboží, cena, datum prodeje. Pokud nebudou některé údaje čitelné, bude žádost zamítnuta. Účastník bude následně vyzván e-mailem k doplnění chybějících nebo nečitelných údajů. Pokud Účastník nedoplní požadované údaje do konce trvání registrace na akci, bude jeho žádost zamítnuta kvůli neúplnosti registrace a nesplněním pravidel akce, a Účastník tím ztrácí nárok zaslání KITu zdarma. Na pozdější dodání údajů nebude brán zřetel. Provozovatel není povinen zasílat více upozornění, a to ani v případě, že je zasílaný e-mail zachycen příjemcovým providerem jako spam, což Provozovatel nemá možnost žádným způsobem ověřit a zjistit.

5. Platné nároky na zaslání KITU budou zaslány do 49 dnů od data přijetí nároku. Datem přijetí nároku se rozumí datum registrace při nárokování pomocí této webové stránky. KIT-příslušenství zdarma není soudně vymahatelný.

6. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout nárok na KIT - příslušenství zdarma zejména z těchto důvodů:

 • nákup produktu neproběhl v daném termínu,
 • registrace byla po 31. 1. 2024,
 • není možné z účtu přečíst nebo ověřit model produktu, prodejce či datum zakoupení,
 • nárok na KIT -příslušenství zdarma není v souladu s pravidly,
 • formulář nebyl vyplněn úplně nebo pravdivě,
 • sériové číslo produktu není platné,
 • účastník akce nemůže doložit nákup produktu originálem nebo kopií dokladu o nákupu
 • nákup produktu nebyl realizován u vybraného prodejce.

7. Účastník tímto bere na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo („Osobní údaje“) společnosti Canon CZ s.r.o., se sídlem Jankovcova 1595/14, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 61501484, DIČ: CZ 61501484 („Správce“) za účelem provádění a vyhodnocení Akce a zaslání KITu. Osobní údaje musejí být uchovávány po dobu minimálně 2 let. Neposkytnutí osobních údajů pro výše uvedené účely bude mít za následek nemožnost účasti Účastníka v Akci.

8. Správce zpracovává poskytnuté Osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o ochraně osobních údajů“). Osobní údaje budou zpracovávány Správcem prostřednictvím Provozovatele akce, společnosti CreativeDreams s.r.o., se sídlem Thámova 137/16, Praha 8, 186 00, IČO: 27402690, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 110184, registrované na ÚOOÚ pod registračním číslem 00026532. Zpracování Osobních údajů probíhá automatizovaně prostřednictvím elektronického systému a také manuálně. Osobní údaje budou archivovány v kryptovaných elektronických souborech dle směrnice GDPR, ve kterých budou zpracovány pro výše uvedené účely. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 Zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména má právo přístupu k Osobním údajům, právo na opravu Osobních údajů a jejich likvidaci a také právo být Zapomenut. Účastník prohlašuje, že všechny poskytnuté údaje jsou správné a pravdivé. V případě pochybností se může Účastník obrátit na Správce nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. Účastník současně může udělit souhlas se zpracováním výše uvedených Osobních údajů pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb Správce, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu 3 let od skončení Akce nebo do odvolání souhlasu. Poskytnutí údajů je dobrovolné a svůj souhlas může Účastník kdykoli odvolat Organizátor i provozovatel akce si vyhrazují právo kdykoli zrušit platnost, upravit nebo změnit tuto akci bez vzniku jakýchkoli závazků, ale vždy se bude snažit minimalizovat dopad na účastníka, aby nedošlo k nepatřičnému nedorozumění. Dále si vyhrazují právo prověřovat jakékoli nároky pro zajištění dodržování těchto podmínek a vyžádat si další informace a podpůrné dokumenty. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit nároky nebo účastníky, pokud má podezření, že je akce jakkoli zneužívána. Rozhodnutí ve věci této akce jsou konečná a nebude o nich vedena žádná korespondence.

V Praze, 1. 11. 2023

Případné dotazy nebo nesrovnalosti směrujte na organizátora akce:
CreativeDreams s.r.o., Thámova 16, 186 00 Praha 8, e-mail: cashback@creativedreams.cz