PREZENTÉR CANON A BALENÍ FOTOPAPÍRU ZDARMA ZA VÁŠ NÁKUP!

Nakupte vybrané tiskárny MAXIFY od 1. 4. 2022,
registrujte svůj nákup a získejte dárky.

Vybrané tiskárny

GIFT

PREZENTÉR PR1100 (990 Kč)
+
FOTOPAPÍRY
10 ks A4
10 ks 10x15cm

Fotopapíry PR1100
GIFT

PREZENTÉR PR500-R (1 390 Kč)
+
FOTOPAPÍRY
10 ks A4
10 ks 10x15cm

Fotopapíry PR500-R
GIFT

PREZENTÉR PR500-R (1 390 Kč)
+
FOTOPAPÍRY
10 ks A4
10 ks 10x15cm

Fotopapíry PR500-R
GIFT

PREZENTÉR PR1100 (990 Kč)
+
FOTOPAPÍRY
10 ks A4
10 ks 10x15cm

Fotopapíry PR1100
GIFT

PREZENTÉR PR1100 (990 Kč)
+
FOTOPAPÍRY
10 ks A4
10 ks 10x15cm

Fotopapíry PR1100

Jak to funguje

Shop

Kupte vybranou tiskárnu MAXIFY od 1. 4. 2022

Form

Vyplňte formulář
a nahrajte kopii
účtenky

GIFT

Získejte
dárek
za nákup

Registrace

Vyplňte prosím všechna povinná pole označená "*".

Osobní informace

Musíte vyplnit Vaše jméno a příjmení.
Musíte vyplnit ulici, č.p.
Musíte vyplnit město.
Musíte vyplnit PSČ.
Musíte vyplnit telefonní číslo.
Musíte vyplnit e-mail.

Informace o produktu

Musíte vybrat produkt.
Musíte vyplnit výrobní číslo.
Musíte zadat datum zakoupení produktu.
Musíte zadat jméno prodejce.

Nahrát doklad o nákupu:*

NAHRÁT Musíte nahrát doklad o nákupu.

Kompletní pravidla a podmínky akce naleznete níže.

Akce platí u těchto prodejcůPravidla a podmínky akce MAXIFY PROMO

 1. Akce Canon MAXIFY PROMO je určena výhradně pro konečné spotřebitele a vztahuje se pouze na uvedené produkty zakoupené v České republice u prodejce uvedeného v přehledu na těchto webových stránkách. Podmínkou akce je zakoupení vybrané tiskárny MAXIFY v době od 1. 4. 2022. Akce poběží do vyprodání zásob dárků.
 2. Provozovatelem akce je společnost Canon CZ s.r.o., Jankovcova 1595, Praha 7. Organizátorem akce je společnost CreativeDreams s.r.o. Thámova 16, Praha 8.
 3. Podmínkou účasti je zakoupení vybraného produktu u vybraných prodejců jen v České republice. Akce se vztahuje na produkty zakoupené pouze u partnerů uvedených na www.canon.cz/maxify-promo. Všechny produkty akce musí být nové a originální produkty Canon. Podmínky této akce nesplňují produkty zakoupené z druhé ruky, renovované či repasované produkty nebo produkty, které jsou padělané nebo jakkoli porušují práva na duševní vlastnictví společností skupiny Canon. Produkty akce vrácené (bez prodlení) prodejci nebudou platné pro danou akci a účastníci, kteří si tyto produkty budou nárokovat, poruší pravidla akce. Pokud se společnost Canon dozví o takovém zneužití, může proti případným účastníkům podniknout právní kroky. Všechny produkty akce musí být dodány a distribuovány společností Canon Europa N.V. nebo společnostmi skupiny Canon se sídlem v EHP, Švýcarsku nebo Lichtenštejnsku.
 4. Podmínkou účasti je doložení nákupu produktu originálem dokladu o prodeji. Datum nákupu musí být v období od 1. 4. 2022. Produkty zakoupené mimo toto období nebudou do akce zařazeny.
 5. Nárokování Dárku za nákup je možné provést pouze pomocí webové stránky www.canon.cz/maxify-promo vyplněním formuláře a nahráním kopie platné účtenky. Účastníci poté obdrží e-mail s potvrzením, že jejich požadavek byl přijat. Pokud jej účastník neobdrží do 24 hodin od odeslání žádosti nebo nemá přístup k počítači, měl by se obrátit na naši telefonickou podporu pro žádosti na čísle +420 226 203 693. Organizátor a Provozovatel akce nenese odpovědnost za zpožděné nebo neobdržené žádosti. Při registraci Účastník musí vyplnit zcela, pravdivě a úplně registrační formulář na webové stránce www.canon.cz/maxify-promo, zejména jméno, příjmení, kontaktní e-mail, telefonní číslo, vybrat prodejce, vybrat typ produktu, zadat sériové číslo, datum nákupu, nahrát doklad o nákupu. Doklad o nákupu musí být skenem nebo fotografií daňového dokladu nebo faktury za nákup zboží, na kterém musí být zřetelné tyto údaje: Název prodejce, IČO, DIČ, adresa nebo název prodejny, název zboží, cena, datum prodeje. Pokud nebudou některé údaje čitelné, bude žádost zamítnuta. Účastník bude následně vyzván e-mailem k doplnění chybějících nebo nečitelných údajů. Pokud Účastník nedoplní požadované údaje do konce trvání registrace na akci, bude jeho žádost zamítnuta kvůli neúplnosti registrace a nesplněním pravidel akce, a Účastník tím ztrácí nárok na zaslání dárku. Na pozdější dodání údajů nebude brán zřetel. Provozovatel není povinen zasílat více upozornění, a to ani v případě, že je zasílaný e-mail zachycen příjemcovým providerem jako spam, což Provozovatel nemá možnost žádným způsobem ověřit a zjistit.
 6. Platné nároky na zaslání dárků budou zrealizovány do 7 týdnů (49 dnů) od data přijetí nároku. Datem přijetí nároku se rozumí datum registrace při nárokování pomocí webové stránky. Dárky nejsou soudně vymahatelné.
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout nárok na zaslání dárků zejména z těchto důvodů:
  1. nákup produktu neproběhl v daném termínu,
  2. není možné z účtu přečíst nebo ověřit model produktu, prodejce či datum zakoupení,
  3. nárok na Dárky není v souladu s pravidly,
  4. formulář nebyl vyplněn úplně nebo pravdivě,
  5. sériové číslo produktu není platné,
  6. účastník akce nemůže doložit nákup produktu originálem nebo kopií dokladu o nákupu
  7. nákup produktu nebyl realizován u vybraného prodejce.
 8. V případě nárokování Dárků pro více než 2 produkty na stejnou osobu nebo při registraci nároku na stejnou adresu, bude tento nárok řešen individuálně. V tomto případě může být zaslání Dárků provedeno i po lhůtě 7 týdnů od data přijetí nároku.
 9. Účastník tímto bere na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo („Osobní údaje“) společnosti Canon CZ s.r.o., se sídlem Jankovcova 1595/14, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 61501484, DIČ: CZ 61501484 („Správce“) za účelem provádění a vyhodnocení Akce a zaslání Dárků. Osobní údaje musejí být uchovávány po dobu minimálně 2 let. Neposkytnutí osobních údajů pro výše uvedené účely bude mít za následek nemožnost účasti Účastníka v Akci.
 10. Správce zpracovává poskytnuté Osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o ochraně osobních údajů“). Osobní údaje budou zpracovávány Správcem prostřednictvím Provozovatele akce, společnosti CreativeDreams s.r.o., se sídlem Thámova 137/16, Praha 8, 186 00, IČO: 27402690, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 110184, registrované na ÚOOÚ pod registračním číslem 00026532. Zpracování Osobních údajů probíhá automatizovaně prostřednictvím elektronického systému a také manuálně. Osobní údaje budou archivovány v kryptovaných elektronických souborech dle směrnice GDPR, ve kterých budou zpracovány pro výše uvedené účely. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 Zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména má právo přístupu k Osobním údajům, právo na opravu Osobních údajů a jejich likvidaci a také právo být Zapomenut. Účastník prohlašuje, že všechny poskytnuté údaje jsou správné a pravdivé. V případě pochybností se může Účastník obrátit na Správce nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 11. Účastník současně může udělit souhlas se zpracováním výše uvedených Osobních údajů pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb Správce, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu 3 let od skončení Akce nebo do odvolání souhlasu. Poskytnutí údajů je dobrovolné a svůj souhlas může Účastník kdykoli odvolat
 12. Organizátor i provozovatel akce si vyhrazují právo kdykoli zrušit platnost, upravit nebo změnit tuto akci bez vzniku jakýchkoli závazků, ale vždy se bude snažit minimalizovat dopad na účastníka, aby nedošlo k nepatřičnému nedorozumění. Dále si vyhrazují právo prověřovat jakékoli nároky pro zajištění dodržování těchto podmínek a vyžádat si další informace a podpůrné dokumenty. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit nároky nebo účastníky, pokud má podezření, že je akce jakkoli zneužívána. Rozhodnutí ve věci této akce jsou konečná a nebude o nich vedena žádná korespondence.

V Praze, 28. 3. 2022.

Případné dotazy nebo nesrovnalosti směrujte na organizátora akce:
CreativeDreams s.r.o., Thámova 16, 186 00 Praha 8, e-mail: cashback@creativedreams.cz