Unikátna fotografia s technikou canon
rf cashback
až 250 EUR späť.

Nakúpte vybrané bezzrkadlovky v období 1. 10. 2021 – 30. 4. 2022 a získajte CashBack na vybrané objektívy z radu RF zakúpené v termíne 1. 3. 2022 – 30. 4. 2022, registrujte svoj nákup a získajte peniaze späť.

Vybrané bezzrkadlovky

Ako to funguje

Shop

Kúpte vybranú bezzrkadlovku Canon od 1. 10. 2021 do 30. 4. 2022

Check

Kúpte vybraný objektív RF v rozmedzí 1. 3. - 30. 4. 2022

Form

Vyplňte formulár
a nahrajte kópie
účteniek

Získajte
svoje peniaze
späť

Registrácia

Vyplňte prosím všetky povinné polia označené "*".

Osobné informácie

Musíte vyplniť Vaše meno a priezvisko.
Musíte vyplniť ulicu, č.p.
Musíte vyplniť mesto.
Musíte vyplniť PSČ.
Musíte vyplniť telefonní číslo.
Musíte vyplniť e-mail.

Informácie o produkte

Musíte vybrať produkt.
Musíte vyplniť výrobné číslo.
Musíte zadať dátum zakúpenia produktu.
Musíte vybrať meno predajcu.

Nahrať doklad o nákupe objektívu:*

Nahrať Musíte nahrať doklad o nákupe.

Nahrať doklad o nákupe fotoaparátu:*

Nahrať Musíte nahrať doklad o nákupe.
(Ak je nákup fotoaparátu aj objektívu na jednom doklade, nahrajte ho do oboch polí formulára)
Musíte zadať IBAN.

Kompletné pravidlá a podmienky akcie nájdete nižšie.

Akcia platí u týchto predajcov


„ Pravidlá a podmienky akcie Canon RF CashBack

 1. Akcia Canon RF Cashback je určená výhradne pre konečných spotrebiteľov a vzťahuje sa iba na uvedené produkty zakúpené v Slovenskej republike u maloobchodného predajcu uvedeného v prehľade na týchto webových stránkach. Podmienkou akcie je zakúpenie vybranej digitácie bezzrkadlovky v dobeod 1. 10. 2021 do 30. 4. 2022 vrátane a následne objektívu RF v období 1. 3. - 30. 4. 2022, na ktorý je možné nárokovať CashBack. Na jedno telo bezzrkadlovky je možné získať až 3 CashBacky pre vybrané objektívy.
 2. Prevádzkovateľom akcie je spoločnosť Canon Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava. Organizátorom akcie je spoločnosť CreativeDreams s.r.o. Thámova 16, Praha 8.
 3. Podmienkou účasti je zakúpenie vybraného produktu u vybraných predajcov len v Slovenskej republike. Akcia sa nevzťahuje na produkty zakúpené vo veľkoobchodoch, u distribútorov a iných predajcov, než uvedených na www.canon.sk/rf-cashback. Všetky produkty akcie musia byť nové a originálne produkty Canon. Podmienky tejto akcie nespĺňajú produkty zakúpené z druhej ruky, renovované či repasované produkty alebo produkty, ktoré sú falšované alebo akokoľvek porušujú práva na duševné vlastníctvo spoločností skupiny Canon. Produkty akcie vrátené (bez omeškania) predajcovi nebudú platné pre danú akciu a účastníci, ktorí si tieto produkty budú nárokovať, porušia pravidlá akcie. Ak sa spoločnosť Canon dozvie o takom zneužití, môže proti prípadným účastníkom podniknúť právne kroky. Všetky produkty akcie musia byť dodané a distribuované spoločnosťou Canon Europa N.V. alebo spoločnosťami skupiny Canon so sídlom v EHP, Švajčiarsku alebo Lichtenštajnsku.
 4. Podmienkou účasti je doloženie nákupu produktu originálom dokladu o predaji. Dátum nákupu musí byť v období od 1. 10. 2021 do 30. 4. 2022 pre nákup digitálnej bezzrkadlovky a dátum nákupu 1. 3. - 30. 4. 2022 pre nákup objektívu RF. Produkty zakúpené mimo tohto obdobia nebudú do akcie zaradené.
 5. Nárokovanie Cashbacku za nákup je možné vykonať najneskôr do 31. 5. 2022 a je možné ho vykonať iba pomocou webové stránky www.canon.sk/rf-cashback vyplnením formulára a nahraním kópie platnej účtenky. Účastníci potom dostanú e-mail s potvrdením, že ich požiadavka bola prijatá. Ak ho účastník nedostane do 24 hodín od odoslania žiadosti alebo nemá prístup k počítaču, mal by sa obrátiť na našu telefonickú podporu pre žiadosti na čísle +420 226 203 693. Organizátor a Prevádzkovateľ akcie nenesie zodpovednosť za oneskorené alebo neobdržané žiadosti. Pri registrácii Účastník musí vyplniť úplne, pravdivo a úplne registračný formulár na webovej stránke www.canon.sk/rf-cashback, najmä meno, priezvisko, kontaktný e-mail, telefónne číslo, vybrať predajcu, vybrať typ produktu, zadať sériové číslo, dátum nákupu, nahrať doklad o nákupe a uviesť číslo účtu vrátane kódu banky, na ktorú bude Cashback vyplatený. Doklad o nákupe musí byť skenom alebo fotografiou daňového dokladu alebo faktúry za nákup tovaru, na ktorom musia byť zreteľné tieto údaje: Názov predajcu, IČO, DIČ, adresa alebo názov predajne, názov tovaru, cena, dátum predaja. Ak nebudú niektoré údaje čitateľné, bude žiadosť zamietnutá. Účastník bude následne vyzvaný e-mailom na doplnenie chýbajúcich alebo nečitateľných údajov. Ak Účastník nedoplní požadované údaje do konca trvania registrácie na akciu, bude jeho žiadosť zamietnutá kvôli neúplnosti registrácie a nesplnením pravidiel akcie, a Účastník tým stráca nárok na Cashback. Na neskoršie dodanie údajov nebude braný ohľad. Prevádzkovateľ nie je povinný zasielať viac upozornení, a to ani v prípade, že je zasielaný e-mail zachytený príjemcovým providerom ako spam, čo Prevádzkovateľ nemá možnosť žiadnym spôsobom overiť a zistiť.
 6. Platné nároky na Cashback budú vyplatené do 4 týždňov (28 dni) od dátumu prijatia nároku. Dátumom prijatia nároku sa rozumie dátum registrácie pri nárokovaní pomocou webovej stránky. CashBack nie je súdne vymáhateľný.
 7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť nárok na Cashback najmä z týchto dôvodov:
  1. nákup produktu neprebehol v danom termíne,
  2. nárok bol prijatý po 31. 5. 2022,
  3. nie je možné z účtu prečítať alebo overiť model produktu, predajcu či dátum zakúpenia,
  4. nárok na Cashback nie je v súlade s pravidlami,
  5. formulár nebol vyplnený úplne alebo pravdivo,
  6. sériové číslo produktu nie je platné,
  7. účastník akcie nemôže doložiť nákup produktu originálom alebo kópiou dokladu o nákupe
  8. nákup produktu nebol realizovaný u vybraného predajcu.
 8. V prípade nárokovania Cashbackov pre viac ako 2 telá bezzrkadloviek či viac ako 3 RF objektívy, pri registrácii nárokov na rovnakú osobu alebo pri registrácii nároku na rovnakú adresu, bude tento nárok riešený individuálne. V tomto prípade môže byť zaslanie čiastky CashBacku vykonaná aj po lehote 4 týždňov od dátumu prijatia nároku.
 9. Účastník týmto berie na vedomie spracovanie poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo ("Osobné údaje") spoločnosti Canon Slovakia s.r.o so sídlom Karadžičova 8, 821 08 Bratislava 7, IČO : 35782889, DIČ: 2020277314 ("Správca") na účely vykonávania a vyhodnotenia Akcie a zaslanie Cashbacku. Osobné údaje musia byť uchovávané po dobu minimálne 2 rokov. Neposkytnutie osobných údajov na vyššie uvedené účely bude mať za následok nemožnosť účasti Účastníka v Akcii.
 10. Správca spracováva poskytnuté Osobné údaje v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( "Zákon o ochrane osobných údajov"). Osobné údaje budú spracovávané Správcom prostredníctvom Prevádzkovateľa akcie, spoločnosti CreativeDreams s.r.o., so sídlom Thámova 137/16, Praha 8, 186 00, IČO: 27402690, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, sp. zn. C 110184, registrované na ÚOOÚ pod registračným číslom 00026532. Spracovanie Osobných údajov prebieha automatizovane prostredníctvom elektronického systému a tiež manuálne. Osobné údaje budú archivované v kryptovaných elektronických súboroch podľa smernice GDPR, v ktorých budú spracované pre vyššie uvedené účely. Účastník berie na vedomie, že má práva podľa § 11, 12 a 21 zákona o ochrane osobných údajov, tj. Najmä má právo prístupu k Osobným údajom, právo na opravu Osobných údajov a ich likvidáciu a tiež právo byť zabudnutý. Účastník prehlasuje, že všetky poskytnuté údaje sú správne a pravdivé. V prípade pochybností sa môže Účastník obrátiť na Správca alebo priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Účastník súčasne môže udeliť súhlas so spracovaním vyššie uvedených Osobných údajov na marketingové účely, tj. Ponúkanie obchodu a služieb Správca, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov, a to na obdobie 2 rokov od skončenia Akcia alebo do odvolania súhlasu. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a svoj súhlas môže Účastník kedykoľvek odvolať
 11. Organizátor i prevádzkovateľ akcie si vyhradzujú právo kedykoľvek zrušiť platnosť, upraviť alebo zmeniť túto akciu bez vzniku akýchkoľvek záväzkov, ale vždy sa bude snažiť minimalizovať dopad na účastníka, aby sa predišlo zbytočnému nedorozumeniu. Ďalej si vyhradzujú právo kontroly akýchkoľvek nárokov na zabezpečenie dodržiavania týchto podmienok a vyžiadať si ďalšie informácie a podporné dokumenty. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť nároky alebo účastníkov, ak má podozrenie, že je akcia akokoľvek zneužívaná. Rozhodnutie vo veci tejto akcie sú konečné a nebude o nich vedená žiadna korešpondencia.

V Bratislave, 28. 2. 2022.

Prípadné otázky alebo nezrovnalosti smerujte na organizátora akcie:
CreativeDreams s.r.o., Thámova 16, 186 00 Praha 8, e-mail: cashback@creativedreams.cz