Hloubkové čištění a seřízení objektivu za váš nákup zdarma!

Nakupte vybrané objektivy Canon, registrujte svůj nákup a získejte zdarma voucher na „Hloubkové čištění a seřízení objektivu“ v servisu AWH.

Akce trvá od 10. 4. do 31. 12. 2019.

Voucher zahrnuje kompletní vyčištění objektivu (vyčištění povrchu, vyčištění a odmaštění frontálního členu + zadní optiky, vyčištění pod přední optikou) a jeho kontrolu (kontrola chodu zoomu, chodu manuálního a automatického ostření, funkce clony, případě stabilizace). Voucher je přenosný a platí do 31. 12. 2020. Pokud nebudou nalezeny žádné vady, bude objektivu vystaven certifikát a víčka objektivu budou přelepena červenou pečetní páskou s VOID vrstvou, která po sloupnutí nezanechá žádné stopy, ale současně je na pásce vidět, pokud by byla sloupnuta a znovu nalepena. AWH SERVIS je autorizovanou opravnou fotografické a videotechniky značky Canon a díky dlouholetým zkušenostem se na jejich služby můžete stoprocentně spolehnout.

Přehled objektivů, pro které je akce platná. Seznam produktů získáte po rozkliknutí dané skupiny.


Jak to funguje

Kupte vybraný objektiv
Canon

Vyplňte formulář a nahrajte kopii účtenky

Vyčkejte na schválení žádosti

Získejte
voucher

Registrace

Vyplňte prosím všechna povinná pole označená "*".

Osobní informace

Informace o produktu

Jak najít sériové číslo

Nahrát doklad o nákupu

Jak nahrát doklad o koupi

NAHRÁT

Kompletní pravidla a podmínky akce naleznete níže.

Akce platí u těchto prodejců

Pravidla a podmínky akce Canon Čištění Objektivů

 1. Akce Canon Voucher na Čištění Objektivů (dále jen akce) je určena výhradně pro konečné spotřebitele a vztahuje se pouze na uvedené produkty zakoupené v České republice u maloobchodního prodejce uvedeného v přehledu na těchto webových stránkách v době od 10. 4. 2019 do 31. 12. 2019 včetně. Platnost Voucheru na Čištění Objektivů je do 31. 12. 2020 a lze ho uplatnit pouze u oficiálního partnera AWH SERVIS, Vinohradská 100, Praha 3.
 2. Provozovatelem akce je společnost Canon CZ s.r.o., Jankovcova 1595, Praha 7. Organizátorem akce je společnost CreativeDreams s.r.o. Thámova 16, Praha 8. Akce se vztahuje na produkty zakoupené v době od 10. 4. 2019 do 31. 12. 2019 u vybraných prodejců. Registrace daných nákupů je možná do 15. 1. 2020.
 3. Podmínkou účasti je zakoupení vybraného produktu u vybraných prodejců jen v České republice. Akce se nevztahuje na produkty zakoupené ve velkoobchodech, u distributorů a jiných prodejců, než uvedených na www.canon.cz/cisteni-zdarma. Všechny produkty akce musí být nové a originální produkty Canon. Podmínky této akce nesplňují produkty zakoupené z druhé ruky, renovované či repasované produkty nebo produkty, které jsou padělané nebo jakkoli porušují práva na duševní vlastnictví společností skupiny Canon. Produkty akce vrácené (bez prodlení) prodejci nebudou platné pro danou akci a účastníci, kteří si tyto produkty budou nárokovat, poruší pravidla akce. Pokud se společnost Canon dozví o takovém zneužití, může proti případným účastníkům podniknout právní kroky. Všechny produkty akce musí být dodány a distribuovány společností Canon Europa N.V. nebo společnostmi skupiny Canon se sídlem v EHP, Švýcarsku nebo Lichtenštejnsku.
 4. Podmínkou účasti je doložení nákupu produktu originálem dokladu o prodeji. Datum nákupu musí být v období od 15. 4. 2019 do 31. 12. 2019 včetně. Produkty zakoupené mimo toto období nebudou do akce zařazeny.
 5. Nárokování voucheru za nákup je možné provést nejpozději do 15. 1. 2020 a je možné jej provést pouze pomocí webové stránky www.canon.cz/cisteni-zdarma vyplněním formuláře a nahráním kopie platné účtenky. Účastníci poté obdrží e-mail s potvrzením, že jejich požadavek byl přijat. Pokud jej účastník neobdrží do 24 hodin od odeslání žádosti nebo nemá přístup k počítači, měl by se obrátit na naši telefonickou podporu pro žádosti na čísle +420 226 203 693. Organizátor a Provozovatel akce nenese odpovědnost za zpožděné nebo neobdržené žádosti. Při registraci Účastník musí vyplnit zcela, pravdivě a úplně registrační formulář na webové stránce www.canon.cz/cisteni-zdarma, zejména jméno, příjmení, kontaktní e-mail, telefonní číslo, vybrat prodejce, vybrat typ produktu, zadat sériové číslo, datum nákupu, nahrát doklad o nákupu. Doklad o nákupu musí být skenem nebo fotografií daňového dokladu nebo faktury za nákup zboží, na kterém musí být zřetelné tyto údaje: Název prodejce, IČO, DIČ, adresa nebo název prodejny, název zboží, cena, datum prodeje. Pokud nebudou některé údaje čitelné, bude žádost zamítnuta. Účastník bude následně vyzván e-mailem k doplnění chybějících nebo nečitelných údajů. Pokud Účastník nedoplní požadované údaje do konce trvání registrace na akci, bude jeho žádost zamítnuta kvůli neúplnosti registrace a nesplněním pravidel akce, a Účastník tím ztrácí nárok na Voucher. Na pozdější dodání údajů nebude brán zřetel. Provozovatel není povinen zasílat více upozornění, a to ani v případě, že je zasílaný e-mail zachycen příjemcovým providerem jako spam, což Provozovatel nemá možnost žádným způsobem ověřit a zjistit.
 6. Voucher na čištění sklad bude zaslán elektronicky na uvedený email do 7 týdnů (49 dnů) od data přijetí nároku. Datem přijetí nároku se rozumí datum registrace při nárokování pomocí webové stránky. Voucher na čištění objektivů není soudně vymahatelný. Platnost voucheru je do 31. 12. 2020 a lze ho uplatnit pouze u oficiálního partnera AWH SERVIS, Vinohradská 100, Praha 3.
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout nárok na Voucher zejména z těchto důvodů:
  1. nákup produktu neproběhl v daném termínu,
  2. nárok byl přijat po 15. 1. 2020,
  3. není možné z účtu přečíst nebo ověřit model produktu, prodejce či datum zakoupení,
  4. nárok na Voucher není v souladu s pravidly,
  5. formulář nebyl vyplněn úplně nebo pravdivě,
  6. sériové číslo produktu není platné,
  7. účastník akce nemůže doložit nákup produktu originálem nebo kopií dokladu o nákupu
  8. nákup produktu nebyl realizován u vybraného prodejce.
 8. V případě nárokování více než 2 produkty, při registraci nároků na stejnou osobu nebo při registraci nároku na stejnou adresu, bude tento nárok řešen individuálně. V tomto případě může být zaslání voucheru provedena i po lhůtě 7 týdnů od data přijetí nároku.
 9. Účastník tímto bere na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo („Osobní údaje“) společnosti Canon CZ s.r.o., se sídlem Jankovcova 1595/14, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 61501484, DIČ: CZ 61501484 („Správce“) za účelem provádění a vyhodnocení Akce. Osobní údaje musejí být uchovávány po dobu minimálně 2 let. Neposkytnutí osobních údajů pro výše uvedené účely bude mít za následek nemožnost účasti Účastníka v Akci.
 10. Správce zpracovává poskytnuté Osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o ochraně osobních údajů“). Osobní údaje budou zpracovávány Správcem prostřednictvím Provozovatele akce, společnosti CreativeDreams s.r.o., se sídlem Thámova 137/16, Praha 8, 186 00, IČO: 27402690, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 110184, registrované na ÚOOÚ pod registračním číslem 00026532. Zpracování Osobních údajů probíhá automatizovaně prostřednictvím elektronického systému a také manuálně. Osobní údaje budou archivovány v kryptovaných elektronických souborech dle směrnice GDPR, ve kterých budou zpracovány pro výše uvedené účely. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 Zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména má právo přístupu k Osobním údajům, právo na opravu Osobních údajů a jejich likvidaci a také právo být Zapomenut. Účastník prohlašuje, že všechny poskytnuté údaje jsou správné a pravdivé. V případě pochybností se může Účastník obrátit na Správce nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 11. Účastník současně může udělit souhlas se zpracováním výše uvedených Osobních údajů pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb Správce, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu 3 let od skončení Akce nebo do odvolání souhlasu. Poskytnutí údajů je dobrovolné a svůj souhlas může Účastník kdykoli odvolat
 12. Organizátor i provozovatel akce si vyhrazují právo kdykoli zrušit platnost, upravit nebo změnit tuto akci bez vzniku jakýchkoli závazků, ale vždy se bude snažit minimalizovat dopad na účastníka, aby nedošlo k nepatřičnému nedorozumění. Dále si vyhrazují právo prověřovat jakékoli nároky pro zajištění dodržování těchto podmínek a vyžádat si další informace a podpůrné dokumenty. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit nároky nebo účastníky, pokud má podezření, že je akce jakkoli zneužívána. Rozhodnutí ve věci této akce jsou konečná a nebude o nich vedena žádná korespondence.

V Praze, 29. 3. 2019.

Případné dotazy nebo nesrovnalosti směrujte na organizátora akce:
CreativeDreams s.r.o., Thámova 16, 186 00 Praha 8, e-mail: cashback@creativedreams.cz